SCHVÁLENÁ REVÍZIA OPERAČNÉHO PROGRAMU EFEKTÍVNA VEREJNÁ SPRÁVA 2014 – 2020, 9.0

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

Vláda SR schválila operačný program Efektívna verejná správa uznesením č. 228 zo dňa 14.05.2014. Operačný program bol schválený Európskou komisiou rozhodnutím č. CCI – 2014SK05SFOP001 zo dňa 27.11.2014. Vykonávacím rozhodnutím Európskej komisie č. C(2023) 7517 zo dňa  30.10.2023 bola schválená revízia Operačného programu Efektívna verejná správa, ktorej predmetom je aktualizácia finančného plánu.