SCHVÁLENÁ REVÍZIA OPERAČNÉHO PROGRAMU EFEKTÍVNA VEREJNÁ SPRÁVA 2014 – 2020, 8.0

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

Vláda SR schválila operačný program Efektívna verejná správa uznesením č. 228 zo dňa 14.05.2014. Operačný program bol schválený Európskou komisiou rozhodnutím č. CCI – 2014SK05SFOP001 zo dňa 27.11.2014. Vykonávacím rozhodnutím Európskej komisie č. C(2022) 5994  zo dňa 16.08.2022 bola schválená revízia Operačného programu Efektívna verejná správa, ktorej predmetom je v nadväznosti na vykonávacie rozhodnutie Európskej komisie (EK) č. 2021/2055 zo dňa 23.11.2021 navýšenie alokácie OP EVS na rok 2022 o druhú tranžu REACT – EU.