Schválená revízia Operačného programu Efektívna verejná správa 2014 – 2020, 5.0

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

Vláda SR schválila operačný program Efektívna verejná správa uznesením č. 228 zo dňa 14.05.2014. Operačný program bol schválený Európskou komisiou rozhodnutím č. CCI – 2014SK05SFOP001 zo dňa 27.11.2014. Vykonávacím rozhodnutím Európskej komisie č. C(2021)4249 zo dňa 08.06.2021 bola schválená revízia Operačného programu Efektívna verejná správa, ktorej predmetom je doplnenie novej prioritnej osi č. 4 s názvom REACT – EU.