Oznam pre prijímateľov, ktorý majú termín konca realizácie aktivít projektu 12/2023

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

Riadiaci orgán operačného programu Efektívna verejné správa, si Vás dovoľuje upozorniť na špecifické podmienky oprávnenosti výdavkov v poslednom roku programového obdobia 2014-2020. V nadväznosti na metodické usmernenie certifikačného orgánu (MF SR) „Usmernenie č. 2/2021-U k ukončeniu programov financovaných zo ŠF, KF a ENRF na programové obdobie 2014-2020“  časť 2.1.1 Oprávnenosť výdavkov „Obdobie pre oprávnenosť výdavkov vrátane výdavkov na veľké projekty stanovené v rozhodnutí o poskytnutí príspevku z ESF, ERDF, KF a ENRF v podmienkach Slovenskej republiky plynie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2023. Akékoľvek výdavky uhradené prijímateľom pred alebo po uvedenom období nemožno považovať za oprávnené na financovanie v programovom období 2014 – 2020 a nemožno si ich nárokovať na uplatnenie zo ŠF, KF a ENRF vo vzťahu k tomuto obdobiu.“ RO si dovoľuje upozorniť, že uvedené sa vzťahuje aj na personálne výdavky a výplatu personálnych výdavkov v januári 2024 za december 2023 si nebude možné nárokovať ako oprávnené výdavky. Uvedené výdavky je potrebné uhradiť najneskôr do 31.12.2023.