Konalo sa 19. riadne zasadnutie Monitorovacieho výboru operačného programu Efektívna verejná správa

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

Dňa 10. decembra 2020 sa uskutočnilo 19. riadne zasadnutie Monitorovacieho výboru operačného programu Efektívna verejná správa (MV OP EVS). Z dôvodu aktuálnej situácie ohľadom šírenia pandémie COVID-19 na území SR a s tým súvisiacich obmedzení sa prvýkrát konalo on-line formou prostredníctvom platformy Cisco Webex. V úvode stretnutia sa všetkým prítomným prihovorili predseda výboru minister vnútra SR Roman Mikulec, štátny tajomník MV SR Vendelín Leitnerzástupkyňa Európskej komisie Cinzia Masina.

Monitorovací výbor OP EVS prostredníctvom elektronického hlasovania schválil svoju aktualizovanú verziu štatútu a rokovacieho poriadku, ktorou sa navýšil počet členov Monitorovacieho výboru z 23 na 25. Novými členmi výboru sa stali štátny tajomník MV SR Vendelín Leitner a zástupca Únie miest Slovenska.

19. riadne zasadnutie MV OP EVS malo predovšetkým informatívny charakter. Na zasadnutí boli zástupcami riadiaceho orgánu prezentované informácie o aktuálnom stave implementácie OP EVS, pripravovaných zámeroch národných projektoch a dopytovo-orientovanej výzve ako aj o aktivitách v oblasti informovania a komunikácie. Dosiahnutý pokrok v oblasti finančnej implementácie programu z pohľadu Certifikačného orgánu vyhodnotila generálna riaditeľka sekcie európskych fondov MF SR Katarína Vallová. Členovia výboru boli zo strany zástupkyne CKO, generálnej riaditeľky sekcie centrálny koordinačný orgán MIRRI Denisy Žilákovej, informovaní o iniciatíve REACT EU a  jej očakávanom prínose pre Slovenskú republiku a aktuálnom stave negociačného procesu s EK. V priebehu zasadnutia sa členom prihovorila aj ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. Vo svojom príhovore predstavila víziu rezortu spravodlivosti vo vzťahu k pripravovanej reforme súdnictva a budúcej implementácii projektov v rámci prioritnej osi 2 OP EVS „Zefektívnený súdny systém a zvýšená vymáhateľnosť práva“.

V závere zasadnutia MV OP EVS generálna riaditeľka  sekcie európskych programov MV SR Adela Danišková informovala o plánoch a opatreniach, ktoré RO plánuje realizovať v priebehu roku 2021 s cieľom dosiahnuť nielen naplnenie plánu čerpania, ale zároveň zabezpečiť aj plynulosť čerpania prostriedkov OP EVS.