Úvodná konferencia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky usporiadalo úvodnú konferenciu k operačnému programu Efektívna verejná správa 2014-2020. Konala sa dňa 19. januára 2015 v Hoteli Bôrik v čase 8:30 – 15:30.

Úvodná konferencia predstavila ciele a nastavenie operačného programu a zároveň ponúkla komplexný pohľad na horizontálnu reformu verejnej správy. Konferencia zhodnotila doposiaľ zrealizované kroky, predstavila plány do budúcnosti a v neposlednom rade priniesla inšpirácie zo zahraničia, ktoré môžu slúžiť ako príklady dobrej praxe aj pre Slovensko.

Operačný program Efektívna verejná správa bol schválený Európskou komisiou dňa 27. novembra 2014. Na základe strategického dokumentu je podporovaná transparentná verejná správa orientovaná na občana. Jeho cieľom je poskytovanie dostupných verejných služieb rýchlo a kvalitne v záujme podpory udržateľného rastu, tvorby pracovných miest a sociálnej inklúzie.

Realizácia operačného programu prispeje k naplneniu národného strategického cieľa, ktorým je efektívna a transparentná verejná správa v roku 2020.

OP EVS sa vzťahuje na celé územie Slovenskej republiky a jeho hlavnými cieľovými skupinami sú orgány štátnej správy a územnej samosprávy, sociálni partneri, podnikateľský sektor, organizácie občianskej spoločnosti, mimovládne organizácie a iné zainteresované strany alebo partneri.

Riadiacim orgánom operačného programu Efektívna verejná správa je Ministerstvo vnútra SR.


Zdroj: MV SR

Dokumenty na stiahnutie