Logo OP-EVS

Projekt

Špičkové vzdelávanie pre zamestnancov analytických útvarov


Naplnenie projektu100%
* priemer merateľných ukazovateľov projektu

Rozpočet
projektu
2 328 182,55
eur
Od začiatku projektu
6 rok.
6 mes.
Do ukončenia projektu
1 rok.
10 mes.

O projekte

ITMS kód projektu: 314011D977

Prijímateľ: Ministerstvo financií Slovenskej republiky


Prioritná os 1:
Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa
Špecifický cieľ:

1.2 – Modernizované ľudské zdroje a zvýšené kompetencie zamestnancov

Trvanie projektu: máj 2016 - december 2020

Kategória projektu: Ľudské zdroje

Cieľom projektu je posilnenie analytických kapacít a zvyšovanie kvality ľudských zdrojov v štátnej správe pre tvorbu verejných politík prostredníctvom získavania odborných poznatkov a skúseností na medzinárodnej úrovni. Tento cieľ projektu je realizovaný zabezpečením špičkového vzdelávania a stáží pre analytických zamestnancov. V rámci vzdelávania je umožnená účasť zamestnancov na kurzoch organizovaných inštitúciami v zahraničí. Stáže budú organizované v popredných medzinárodných a medzivládnych inštitúciách alebo v inštitúciách verejnej správy krajiny dosahujúcej excelentné výsledky.


Odpočet projektu

Merateľné ukazovatele
Počet osôb zapojených do vzdelávania
Východisková hodnota: 187
Cieľová hodnota: 100
Aktuálna hodnota k 31.5.2021: 100
100%
-0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%10%11%12%13%14%15%16%17%18%19%20%21%22%23%24%25%26%27%28%29%30%31%32%33%34%35%36%37%38%39%40%41%42%43%44%45%46%47%48%49%50%51%52%53%54%55%56%57%58%59%60%61%62%63%64%65%66%67%68%69%70%71%72%73%74%75%76%77%78%79%80%81%82%83%84%85%86%87%88%89%90%91%92%93%94%95%96%97%98%99%100%
Počet úspešných absolventov vzdelávacich aktivít
Východisková hodnota: 187
Cieľová hodnota: 100
Aktuálna hodnota k 31.5.2021: 100
100%
-0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%10%11%12%13%14%15%16%17%18%19%20%21%22%23%24%25%26%27%28%29%30%31%32%33%34%35%36%37%38%39%40%41%42%43%44%45%46%47%48%49%50%51%52%53%54%55%56%57%58%59%60%61%62%63%64%65%66%67%68%69%70%71%72%73%74%75%76%77%78%79%80%81%82%83%84%85%86%87%88%89%90%91%92%93%94%95%96%97%98%99%100%