Prioritná os 1

Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa

 • 1.1 – Skvalitnené systémy a optimalizované procesy verejnej správy
 • 1.2 – Modernizované ľudské zdroje a zvýšené kompetencie zamestnancov
 • 1.3 – Transparentné a efektívne uplatňovanie pravidiel verejného obstarávania a dôsledné uplatňovanie princípov 3E

Ambíciou operačného programu Efektívna verejná správa je v rámci Prioritnej osi 1 podpora systémov a procesov verejnej správy vrátane posilňovania inštitucionálnych kapacít a transparentných pravidiel verejného obstarávania. Zameraná je na podporu efektívneho riadenia, integrácie a optimalizácie procesov, kvalitu a kompetentnosť pracovníkov verejnej správy. Investície smerujú do rozvoja organizácií verejnej správy, a teda do podpory dobrého spravovania vecí verejných, do tvorby ako aj do implementácie verejných politík a zvýšenia kvality služieb. Cieľom je vytvoriť efektívne fungujúcu, pro-klientsky orientovanú verejnú správu poskytujúcu kvalitné služby udržateľným spôsobom.

Alokácia
272 802 743 Eur

Dopytovo-orientované projekty – Tvorba lepšej verejnej politiky


Prioritná os 1: Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa

Špecifický cieľ: 1.1 – Skvalitnené systémy a optimalizované procesy verejnej správy

Trvanie projektu: apríl 2018 - október 2021

Zoznam projektov:

TVORBA LEPŠEJ VEREJNEJ POLITIKY – celé územie SR

 • Dobré mestské klimatické politiky
 • Lepšie riešenia eGovernmentu v SR
 • Rovnosť vo verejnej správe: Prístup žien do vrcholových funkcií
 • Tvorbou lepšej verejnej politiky ku komplexnej zmene školstva – To dá rozum.
 • „Naplnenie práva dieťaťa na kontakt s rodinou a naplnenie potreby blízkej osoby v prostredí náhradnej starostlivosti na Slovensku.“
 • Ombudspot pomáha zlepšovať systém ochrany spotrebiteľov v rámci SR.
 • Optimalizácia procesu poskytovania vybraných sociálnych služieb pre osoby so zdravotným postihnutím na Slovensku
 • Tvoríme modernú politiku vzdelávania dospelých
 • Politiky zamestnanosti
 • Zlepšenie kvality stratégií regionálneho rozvoja
 • Odvetvové štandardy pre podnikateľov účtujúcich v podvojnom účtovníctve
 • Tvorba mechanizmov participácie detí a mládeže na rozhodovacích procesoch školy a tvorbe verejných politík mládeže.
 • Tvorba a optimalizácia lepšej verejnej politiky v záujme odstraňovania bariér spoločenského začlenenia zrakovo postihnutých
 • Zvyšovanie kapacít a pripravenosti verejnej správy na hybridné hrozby
 • Rozvoj kvality dlhodobej starostlivosti o vážne a dlhodobo chorých v SR, v kontexte riadenia rizika pokračujúceho zhoršovania zdravotného stavu (národná úroveň)
 • PreOvzdušieSK

TVORBA LEPŠEJ VEREJNEJ POLITIKY – menej rozvinutý región SR

 • Efektívna environmentálna politika v regióne
 • Behaviorálna politika pre mesto starajúce sa o svojich občanov
 • Zamestnávanie 50+ na regionálnej úrovni
 • Zefektívnenie verejných politík s dopadom na predprimárne vzdelávanie sociálne znevýhodnených skupín
 • Tvorba koncepcie regionálnej výchovy a vzdelávania Horného Liptova do roku 2029 v kontexte zlepšenia podmienok pre zvýšenie zamestnanosti a rozvoj podnikania v regióne
 • Adaptačná stratégia na klimatickú zmenu v Košickom samosprávnom kraji
 • SAPIENTIA VERO HONOREM – Múdrosť, česť a pravda
 • Monitoring násilia na ženách, ako nástroj k scitlivovaniu verejnej správy
 • Efektívnosť a optimalizácia dotácií poskytovaných z rozpočtov subjektov územnej samosprávy
 • Verejná správa aktívne podporujúca druhošancové vzdelávanie
 • Z dvora k regionálnemu rozvoju vidieka
 • Tvorba verejnej stratégie vzdelávania a prípravy pracovnej sily pre potreby IT sektora v regióne Košického kraja
 • Priateľské dátové prostredie v zdravotníctve
 • Skvalitnenie systémov a optimalizácia procesov verejnej správy v členských obciach Miestnych akčných skupín Strážovské vrchy, Naše Považie a Inovec
 • Verejné politiky aktívneho starnutia na regionálnej úrovni
 • Lepšie verejné politiky pre marginalizované rómske komunity
 • Optimalizácia verejných politík s dopadom na vidiek
 • Lepšia sociálna politika mesta prostredníctvom platformy SeniorSiTy
 • Nové prístupy a inovatívne nástroje na podporu rozvoja miestnej ekonomiky v znevýhodnených oblastiach SR
 • Lepšie politiky pre výskum a inovácie v menej rozvinutých regiónoch Slovenska
 • Verejná politika a prostredie sociálneho podnikania v okresoch Spišská Nová Ves a Gelnica
 • PRÁCA HODNOTOU
 • Udržateľná regionálna inovačná politika samosprávnych krajov
 • Proces deinštitucionalizácie a kvality sociálnych služieb v Senici
 • Projekt pre politiky Integrovaného manažmentu krajiny v súvislosti voda-pôda-potraviny-energia-klíma
 • Od energetickej závislosti k sebestačnosti: tvorba udržateľnej energetickej politiky vo vidieckych regiónoch
 • Smart koncepty v manažmente miestneho a regionálneho rozvoja
 • Zlepšenie vymožiteľnosti práva v oblasti ochrany zvierat
 • ZDRAVÍ spoluŽIACI – Lepšia politika verejného zdravia deti a mládeže
 • Efektívne regióny
 • Zvýšenie efektívnosti výstavby nájomného bývania v Žilinskom samosprávnom kraji
 • Výpočet Social Progress Index pre tvorbu lepších verejných politík v Trnavskom samosprávnom kraji
 • Zlepšenie európskej spolupráce VÚC za účelom zefektívnenia územnej samosprávy
 • Lepšie verejné politiky pre bývanie marginalizovaných rómskych komunít

TVORBA LEPŠEJ VEREJNEJ POLITIKY – rozvinutejší región SR

 • Skvalitnenie systémov a optimalizácia procesov povoľovania novej výstavby v Bratislave

0%
* priemer merateľných ukazovateľov projektu