VYDANIE USMERNENIA Č. 1 K VYZVANIU NA NÁRODNÝ PROJEKT „ZLEPŠENIE PRÍSTUPU OBETÍ TRESTNÝCH ČINOV K SLUŽBÁM A VYTVORENIE KONTAKTNÝCH BODOV PRE OBETE“

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) v súlade s § 58 zákona č.292/2014 Z. z. (zákona o EŠIF) zverejnilo dňa 12. augusta 2022 usmernenie č. 1 k vyzvaniu na národný projekt „ZLEPŠENIE PRÍSTUPU OBETÍ TRESTNÝCH ČINOV K SLUŽBÁM A VYTVORENIE KONTAKTNÝCH BODOV PRE OBETE“ s kódom vyzvania OPEVS-PO1-SC1.1-2017-12 (Usmernenie č. 1 je zverejnené pri vyzvaní).