DÔLEŽITÝ OZNAM – Usmernenie RO pre OP EVS k uplatneniu okolnosti vylučujúcej zodpovednosť v období uplatnenia mimoriadnej situácie pri projektoch v realizácii

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

V súlade s článkom 6.10 zmluvy o poskytnutí NFP, resp. článkom 6 odsek 10 ako prílohy práv a povinností rozhodnutia o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok, v nadväznosti na rozhodnutie vlády Slovenskej republiky, ktorým vyhlásila v súvislosti s rizikom šírenia nového koronavírusu na celom území krajiny mimoriadnu situáciu, si Vám RO pre OP EVS týmto usmernením dovoľuje oznámiť, že s účinnosťou od 09. marca 2020 poskytovateľ akceptuje významnejšie zmeny týkajúce sa predĺženia realizácie aktivít projektu ako aj pozastavenia realizácie aktivít z dôvodu okolnosti vylučujúcej zodpovednosť na strane prijímateľa ako aj poskytovateľa a to v režime ex-post.

Uvedené nadväzuje na rozhodnutie Ústredného krízového štábu vykonávajúci úlohu koordinačného orgánu vlády Slovenskej republiky na riešenie krízovej situácie mimo času vojny a vojnového stavu, ktorý s cieľom prijatia nevyhnutných opatrení na zamedzenie a zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti ohrozenia verejného zdravia z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území SR, zakázal organizovať a usporadúvať hromadné podujatia, športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.

Prijaté bezpečnostné opatrenia majú za následok nepredvídateľné obmedzenia na strane prijímateľov pri realizácii aktivít projektov ako aj obmedzenia pri administrácii projektov na strane poskytovateľa a preto RO pre OP EVS považuje trvanie uvedenej okolnosti vylučujúcej zodpovednosť minimálne do odvolania mimoriadnej situácie alebo výnimočného stavu, resp. do obdobia kedy po odvolaní uvedených mimoriadnych situácii bude možné administratívne ako aj technicky obnoviť činnosť jednotlivých inštitúcií na strane prijímateľov ako aj poskytovateľa.

Oznámenie uplatnenia ex-post zmeny alebo okolnosti vylučujúcej zodpovednosť pri prerušení realizácie aktivity bude potrebné zrealizovať následne po odvolaní uvedených mimoriadnych situácii a o ďalšom postupe Vás bude informovať príslušný projektový manažér na strane poskytovateľa.

Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že až do odvolania bude zatvorená podateľňa poskytovateľa na Panenskej 21 v Bratislave a priama komunikácia bude v tomto období prebiehať výhradne elektronicky prostredníctvom e-mailových kontaktov príslušných projektových manažérov.