Logo OP-EVS

Projekt

Zefektívnenie postupov štátneho dozoru a integrovanej prevencie v starostlivosti o životné prostredie


Naplnenie projektu0%
* priemer merateľných ukazovateľov projektu

Rozpočet
projektu
1 864 897,20
eur
Od začiatku projektu
1 rok.
3 mes.
Do ukončenia projektu
0 rok.
8 mes.

O projekte

ITMS kód projektu: 314011AFB1

Prijímateľ: Slovenská inšpekcia životného prostredia


Prioritná os 1:
Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa
Špecifický cieľ:

1.1 – Skvalitnené systémy a optimalizované procesy verejnej správy

Trvanie projektu: marec 2020 - február 2022

Kategória projektu: Fungovanie štátu

Hlavným cieľom projektu je zefektívnenie hlavných činností a procesov Slovenskej inšpekcie životného prostredia (ďalej iba „SIŽP“). Cieľom projektu je nie len odstránenie nedostatkov identifikovaných počas Analýzy mapovania procesov organizácie, ktorú SIŽP realizovala v roku 2018, ale predovšetkým prebudovať SIŽP na organizáciu, ktorá efektívne napĺňa svoje poslanie v súlade s prioritami stanovenými v národných, resp. európskych strategických dokumentoch. Krokmi potrebnými pre naplnenie týchto cieľov je realizácia reinžinieringu hlavných procesov, riadiacich a podporných procesov, úprava kompetenčného modelu organizácie, úprava príslušných interných riadiacich aktov, zavedenie činností, ktoré v súčasnosti nie sú realizované v prostredí SIŽP, doplnenie tímu SIŽP o expertov v relevantných oblastiach ako aj príprava zamestnancov formou vzdelávania. Dosiahnutie celkovej efektivity organizácie bude podporené implementáciou informačného systému (plánovaný projekt v rámci OP II).Merateľné ukazovatele projektu: Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov; Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií; Počet zavedených inovovaných procesov; Počet subjektov, ktoré implementovali inovované procesy; Počet vyškolených zamestnancov, ktorí získali kompetencie v oblasti inovovaných procesov (s certifikátom); Počet zamestnancov zapojených do vzdelávania v oblasti inovovaných procesov.


Odpočet projektu