Logo OP-EVS

Projekt

Reforma zberu a spracovania štatistických údajov vo verejnej správe


Naplnenie projektu0%
* priemer merateľných ukazovateľov projektu

Rozpočet
projektu
2 206 752,41
eur
Od začiatku projektu
0 rok.
11 mes.
Do ukončenia projektu
1 rok.
2 mes.

O projekte

ITMS kód projektu: 314011M115

Prijímateľ: Štatistický úrad SR


Prioritná os 1: Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa

Špecifický cieľ: 1.1 – Skvalitnené systémy a optimalizované procesy verejnej správy

Trvanie projektu: október 2018 - november 2020

Kategória projektu: Fungovanie štátu

Cieľom národného projektu je reforma zberu a spracovania štatistických údajov, ktorá má adresovať požiadavky Eurostatu na vytvorenie národnej metodiky, jej následné zjednotenie smerom k povinným osobám štatistického zisťovania, ktoré umožní zjednotenie procesu zberu a spracovania štatistických údajov naprieč všetkými povinnými osobami ako aj ochranu a bezpečnosť zbieraných a spracúvaných údajov. Výstupy projektu budú predstavovať jednotnú a harmonizovanú metodiku, ktorá bude prepoužiteľná všetkými povinnými osobami NŠS. Stanoví povinné procesy, vstupy a výstupy, ktoré budú povinné osoby v rámci výkonu štatistických zisťovaní realizovať pre zabezpečenie súladu s kódexom postupov pre európsku štatistiku a súčasne umožní Štatistickému úradu SR (ŠÚ SR) aktívnejšie koordinovať plnenie medzinárodných záväzkov povinnými osobami. Súčasťou projektu bude aj jednoznačná definícia koordinačnej role ŠÚ SR a jej detailné legislatívne ukotvenie.


Odpočet projektu

Merateľné ukazovatele
Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií
Východisková hodnota: 0
Cieľová hodnota: 5
Aktuálna hodnota k 21.9.2018: 0
0%
Počet návrhov na legislatívne zmeny za účelom zefektívnenia VS
Východisková hodnota: 0
Cieľová hodnota: 1
Aktuálna hodnota k 21.9.2018: 0
0%
Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov
Východisková hodnota: 0
Cieľová hodnota: 2
Aktuálna hodnota k 21.9.2018: 0
0%
Počet zavedených inovovaných procesov
Východisková hodnota: 0
Cieľová hodnota: 1
Aktuálna hodnota k 21.9.2018: 0
0%
Počet analytických a koncepčných materiálov vypracovaných za účelom podpory vzniku/rozvoja IT nástrojov vo VS
Východisková hodnota: 0
Cieľová hodnota: 4
Aktuálna hodnota k 21.9.2018: 0
0%
Počet osôb zapojených do vzdelávania
Východisková hodnota: 0
Cieľová hodnota: 605
Aktuálna hodnota k 21.9.2018: 0
0%
Počet úspešných absolventov vzdelávacích aktivít
Východisková hodnota: 0
Cieľová hodnota: 545
Aktuálna hodnota k 21.9.2018: 0
0%

Dokumenty na stiahnutie