Logo OP-EVS

Projekt

Budovanie proklientsky orientovaného ÚVO (Na základe výpovede prijímateľa Zmluvy o poskytnutí NFP, bol projekt mimoriadne ukončený dňom 24.9.2018)


Naplnenie projektu0%
* priemer merateľných ukazovateľov projektu

Rozpočet
projektu
1 379 999,96
eur
Od začiatku projektu
0 rok.
0 mes.
Do ukončenia projektu
0 rok.
0 mes.

O projekte

ITMS kód projektu: 314011N352

Prijímateľ: Úrad pre verejné obstarávanie


Prioritná os 1: Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa

Špecifický cieľ: 1.1 – Skvalitnené systémy a optimalizované procesy verejnej správy

Trvanie projektu: jún 2019 - jún 2019

Kategória projektu: Fungovanie štátu

Projekt má za cieľ zvýšenie kvality poskytovania verejných služieb priamo z pozície Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) prostredníctvom vzdelávania zamestnancov ÚVO, skvalitnenie fungovania jeho organizačných útvarov a zefektívnenie komunikácie s obstarávateľmi.

Na základe výpovede prijímateľa Zmluvy o poskytnutí NFP, bol projekt mimoriadne ukončený.


Odpočet projektu

Merateľné ukazovatele
Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov
Východisková hodnota: 0
Cieľová hodnota: 7
Aktuálna hodnota k 20.9.2018: 0
0%
Počet zrealizovaných informačných aktivít
Východisková hodnota: 0
Cieľová hodnota: 5
Aktuálna hodnota k 20.9.2018: 0
0%
Počet zrealizovaných školení, kurzov
Východisková hodnota: 0
Cieľová hodnota: 390
Aktuálna hodnota k 20.9.2018: 0
0%
Počet úspešných absolventov
Východisková hodnota: 0
Cieľová hodnota: 125
Aktuálna hodnota k 20.9.2018: 0
0%
Počet osôb zapojených do vzdelávania
Východisková hodnota: 0
Cieľová hodnota: 139
Aktuálna hodnota k 20.9.2018: 0
0%

Kľúčový ukazovateľ výkonnosti (KPI)
Zvýšenie počtu vykonaných ex ante posúdení
Východisková hodnota: 21
Cieľová hodnota: 200
Aktuálna hodnota k 20.9.2018: 21
0%
-0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%10%11%12%13%14%15%16%17%18%19%20%21%22%23%24%25%26%27%28%29%30%31%32%33%34%35%36%37%38%39%40%41%42%43%44%45%46%47%48%49%50%51%52%53%54%55%56%57%58%59%60%61%62%63%64%65%66%67%68%69%70%71%72%73%74%75%76%77%78%79%80%81%82%83%84%85%86%87%88%89%90%91%92%93%94%95%96%97%98%99%100%
Zníženie počtu vydaných metodických usmernení o viac ako 25%
Východisková hodnota: 780
Cieľová hodnota: 580
Aktuálna hodnota k 20.9.2018: 780
0%
-0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%10%11%12%13%14%15%16%17%18%19%20%21%22%23%24%25%26%27%28%29%30%31%32%33%34%35%36%37%38%39%40%41%42%43%44%45%46%47%48%49%50%51%52%53%54%55%56%57%58%59%60%61%62%63%64%65%66%67%68%69%70%71%72%73%74%75%76%77%78%79%80%81%82%83%84%85%86%87%88%89%90%91%92%93%94%95%96%97%98%99%100%
Počet nových zjednodušených životných situácií pre podnikateľov, realizovaných kombináciou elektronických služieb
Východisková hodnota: 0
Cieľová hodnota: 1
Aktuálna hodnota k 20.9.2018: 0
0%
-0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%10%11%12%13%14%15%16%17%18%19%20%21%22%23%24%25%26%27%28%29%30%31%32%33%34%35%36%37%38%39%40%41%42%43%44%45%46%47%48%49%50%51%52%53%54%55%56%57%58%59%60%61%62%63%64%65%66%67%68%69%70%71%72%73%74%75%76%77%78%79%80%81%82%83%84%85%86%87%88%89%90%91%92%93%94%95%96%97%98%99%100%
Počet povinných príloh, ktoré si bude vedieť zabezpečiť ÚVO samostatne - elektronicky v zmysle princípu jedenkrát a dosť bez zaťaženia záujemcov -podnikateľa
Východisková hodnota: 0
Cieľová hodnota: 7
Aktuálna hodnota k 20.9.2018: 0
0%
-0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%10%11%12%13%14%15%16%17%18%19%20%21%22%23%24%25%26%27%28%29%30%31%32%33%34%35%36%37%38%39%40%41%42%43%44%45%46%47%48%49%50%51%52%53%54%55%56%57%58%59%60%61%62%63%64%65%66%67%68%69%70%71%72%73%74%75%76%77%78%79%80%81%82%83%84%85%86%87%88%89%90%91%92%93%94%95%96%97%98%99%100%
Počet nových cezhraničných služieb pre podnikateľov (hospodárske subjekty)
Východisková hodnota: 0
Cieľová hodnota: 5
Aktuálna hodnota k 20.9.2018: 0
0%
-0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%10%11%12%13%14%15%16%17%18%19%20%21%22%23%24%25%26%27%28%29%30%31%32%33%34%35%36%37%38%39%40%41%42%43%44%45%46%47%48%49%50%51%52%53%54%55%56%57%58%59%60%61%62%63%64%65%66%67%68%69%70%71%72%73%74%75%76%77%78%79%80%81%82%83%84%85%86%87%88%89%90%91%92%93%94%95%96%97%98%99%100%