Započítavajú sa aj priamo riadené organizácie VÚC do hodnoty merateľných ukazovateľov P0254 a P0255, ak inak splnia podmienky ich definícií?

Odpoveď:

V zmysle definície ukazovateľa sa  pod orgánom územnej samosprávy rozumejú aj organizácie v  zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC  vykonávajúce činnosti vzťahujúce sa na kompetencie vykonávané územnou samosprávou podľa príkladov činností v časti H prílohy č. 8 výzvy.  To znamená, že takáto organizácia sa započíta do oboch uvedených merateľných ukazovateľov, ak súčasne splní ostatné podmienky uvedené v definícii dotknutých ukazovateľov. V tejto súvislosti si dovoľujeme upozorniť, že iné organizácie zriadené VÚC (napr. akciové spoločnosti, neziskové organizácie) nie sú oprávnené pre čerpanie podpory na zavedenie systémov kvality a teda aj pre započítanie sú irelevantné.

Pre úplnosť informácie uvádzame aj názov a definíciu dotknutých ukazovateľov.

 P0254   Počet organizácií, ktoré získali podporu a zaviedli systém riadenia kvality

Počet organizácií VS, ktoré na základe podpory z OP EVS zaviedli alebo udržali  systém manažérstva kvality. Za zavedenie systému manažmentu kvality sa považuje získanie alebo obnova certifikátu. Organizáciou VS sa rozumejú orgány štátnej správy, územnej a miestnej samosprávy a ostatné verejno – právne inštitúcie založené osobitným predpisom.

P0255    Počet organizácií, ktoré získali podporu na  zavedenie systémov riadenia kvality            

Počet organizácií VS, ktoré získali podporu v rámci OP EVS na zavedenie systémov manažérstva kvality. Organizáciou VS sa rozumejú orgány štátnej správy, územnej a miestnej samosprávy a ostatné verejno – právne inštitúcie založené osobitným predpisom.

Pomohla Vám táto odpoveď? Áno / Nie