V podmienke poskytnutia príspevku č. 2.1.1. Oprávnený žiadateľ je napísané, že žiadateľ musí splniť jednu z nasledujúcich územných podmienok: A.) žiadateľ musí byť územne včlenený do najmenej rozvinutého okresu podľa zoznamu najmenej rozvinutých okresov v súlade so zákonom č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 336/2015 Z. z.“) platného v čase vyhlásenia tejto výzvy; Ďalej v súlade s § 5, odsek 9, zákona č. 336/2015 Z. z. výbor najmenej rozvinutého okresu musí svojím rozhodnutím alebo uznesením určiť v súlade s prioritami najmenej rozvinutého okresu konkrétny jeden subjekt žiadateľa (mesto alebo obec) pre projekt v rámci tejto výzvy. Znamená to, že do tejto výzvy sa môže zapojiť iba jeden žiadateľ s partnermi z jedného najmenej rozvinutého okresu (rozhodne výbor najmenej rozvinutého okresu)? Máme postupovať tak, že vypracujeme zámer a podáme ho na okresný výbor a keď nás bude viac takýchto zoskupení so zámermi tak okresný výbor vyberie jedno zoskupenie, ktoré sa môže zapojiť do výzvy?

Platí nasledovné:

  • uznesením Rady najmenej rozvinutých okresov zo dňa 28. októbra 2019 boli jednotlivé Výbory najmenej rozvinutých okresov zaviazané naplniť citovanú podmienku týkajúceho sa výberu prijímateľa a partnera/-ov pre realizáciu projektu na základe výzvy pre mestá a obce,
  • v priebehu novembra / decembra roka 2019 jednotlivé Výbory NRO určili na základe územnej dohody uzneseniami za každý okres jeden subjekt prijímateľa ako aj partnerov (rozsah výzvy je minimálne 1 a maximálne 3),
  • uzávierka výzvy je naplánovaná na 31. marca 2020,
  • pokiaľ má dôjsť k zmene v subjekte prijímateľa, resp. partnera muselo by prísť k zmene existujúceho rozhodnutia konkrétneho Výboru NRO,
  • určený žiadateľ spracováva žiadosť o poskytnutie NFP podľa požiadaviek výzvy a pre prijatie uznesenia Výboru NRO nie potrebné spracovať iný dokument.
Pomohla Vám táto odpoveď? Áno / Nie