V ktorej časti a akým spôsobom je potrebné uviesť výstupy/zamestnancov započítaných v rámci plánovaných merateľných ukazovateľov v časti 10. Aktivity projektu a očakávané merateľné?

V časti 7.2 Spôsob realizácie aktivít projektu odporúčame uviesť previazanosť aktivít projektu na jeho výsledky, ciele a merateľné ukazovatele. Je potrebné k vybraným merateľným ukazovateľom uviesť jednotlivé výstupy s počtom dokumentov, ktoré z dôvodu prehľadnosti odporúčame rozdeliť samostatne za žiadateľa a samostatne za partnera. Takisto odporúčame uviesť aj zoznam pracovných pozícií, ktoré sú započítané v rámci ukazovateľa P0913.

PRÍKLAD:

P0913 Počet zamestnancov VS vykonávajúcich analytické činnosti alebo manažérske činnosti v prospech zavádzania inovačných a reformných opatrení vo VS –5 zamestnancov  žiadateľa

UPOZORNENIE v zmysle výzvy: V prípade plánovaných 5 zamestnaneckých pozícií pre merateľný ukazovateľ P0913, je žiadateľ povinný si spolu naplánovať minimálne 5 ucelených výstupov pre merateľné ukazovatele P0587 a/alebo P0178.

P0178 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov – spolu 3:

Vypísať ako napr:

Aktualizácia PHSR

Aktualizácia Programu odpadového hospodárstva

Aktualizácia programu rozvoja mesta

P0587 Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií – spolu 2:

Vypísať ako napr:

Vypracovanie žiadostí o dotácie, granty, NFP, projektového zámeru,

Vypracovanie hodnotiacej správy

 

Príklad- partner:

P0913 Počet zamestnancov VS vykonávajúcich analytické činnosti alebo manažérske činnosti v prospech zavádzania inovačných a reformných opatrení vo VS – 2 zamestnanci

2 Manažéri regionálneho rozvoja- 100% úväzky

UPOZORNENIE v zmysle výzvy: V prípade plánovaných 2 zamestnaneckých pozícií pre merateľný ukazovateľ P0913, je partner povinný si spolu naplánovať minimálne 2 ucelené výstupy pre merateľné ukazovatele P0587 a/alebo P0178.

Vypísať ako napr:

P0178 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov – spolu 1:

Aktualizácia PHSR

P0587 Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií – spolu 1:

Vypísať ako napr:

Vypracovanie 1 žiadosti o dotácie, granty, NFP

Pomohla Vám táto odpoveď? Áno / Nie