Môže jedna organizácia predložiť viac ŽoNFP?

Jedna organizácia môže predložiť iba jednu ŽoNFP v rámci jednej témy výzvy počas všetkých hodnotiacich kôl, t.j. jednu ŽoNFP v rámci témy Tvorba lepších verejných politík (miesto realizácie buď rozvinutejší región, menej rozvinutý región alebo celá SR) a súčasne jednu ŽoNFP v rámci témy Občianska informovanosť a participácia  (miesto realizácie buď rozvinutejší región, menej rozvinutý región alebo celá SR). V prípade vydania rozhodnutia o neschválení ŽoNFP môže organizácia v rámci príslušnej témy opätovne podať ŽoNFP v rámci dalších hodnotiacich kôl (z hľadiska posudzovania uvedenej podmienky je postavenie organizácie ako žiadateľa/partnera rovnocenné).

Pomohla Vám táto odpoveď? Áno / Nie