Ktoré výdavky je možné zaradiť medzi reálne vykazované priame mzdové výdavky?

Medzi reálne vykazované mzdové výdavky patria všetky priame mzdové výdavky na vlastných zamestnancov organizácie (pracovný pomer, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) vykonávajúcich odborné aktivity projektu ako aj výdavky na riadenie projektu (projektový, finančný manažér) s výnimkou mzdových výdavkov na zamestnancov vykonávajúcich nasledovné činnosti:

–   právne poradenstvo (napr. spisovanie listín o právnych úkonoch, spracúvanie právnych rozborov),

–   publicita a informovanosť projektu,

–   vedenie účtovníctva,

–   vedenie agendy personalistiky a miezd,

–   verejné obstarávanie (vrátane prieskumu trhu),

–   obslužné činnosti (upratovanie, čistenie, rozmnožovanie materiálov a pod.),

–   oprava a údržba majetku využívaného pre účely projektu,

–   vedenie vozidla využívaného personálom projektu,

–   kontrola a odborný dohľad (vrátane riadenia organizácie).

Zamestnanci vykonávajúci vyššie uvedené činnosti budú financovaní z časti rozpočtu krytej paušálnou sadzbou na ostatné výdavky projektu (teda napr. účtovník, personalista a manažér publicity nebudú zaradení do reálne vykazovaných priamych mzdových výdavkov).

Uvedené rozdelenie je striktne vymedzené metodickým pokynom CKO č. 6 verzia 3 k pravidlám oprávnenosti pre najčastejšie sa vyskytujúce skupiny výdavkov, jeho celé znenie je k dispozícii na:

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/metodicke-pokyny-cko/.

 

Pomohla Vám táto odpoveď? Áno / Nie