Je možné si v rozpočte uplatniť samostatnú položku na prípravu ŽoNFP ako je to uvedené v Príručke pre žiadateľa a budú takéto výdavky oprávnené ?

Výdavky súvisiace s vypracovaním Žiadosti o nenávratný finančný príspevok sú klasifikované ako nepriame výdavky. Keďže na nepriame výdavky je v tejto výzve určená paušálna sadzba, nie je oprávneným výdavkom rozpočtu samostatná položka na prípravu ŽoNFP  do výšky 2000,- EUR v zmysle PpŽ.

Pomohla Vám táto odpoveď? Áno / Nie