Čo nasleduje po predložení ŽoNFP?

Po uzatvorení príslušného hodnotiaceho kola nasledujú tieto procesy:

–          administratívne overovanie,

–          odborné hodnotenie,

–          proces vydania rozhodnutia o schválení/neschválení ŽoNFP,

–          proces prípravy zmluvy o NFP/uzatvorenie zmluvy.

Vzhľadom na legislatívou definované lehoty RO pre OP EVS odhaduje pri ŽoNFP predložených v rámci prvého hodnotiaceho kola (uzávierka 21.08.2017) začiatok implementácie projektov na január 2018.

Pomohla Vám táto odpoveď? Áno / Nie