Ako správne overiť neprekročenie maximálneho limitu 150% na skupiny výdavkov 518, 112, 013, 551 v zmysle podmienky poskytnutia príspevku 2.4.1 v rozpočte pri predkladaní ŽoNFP?

Pri správnom vyplnení excelovskej prílohy ŽoNFP rozpočtu podľa výzvou určeného vzoru (príloha č. 5c Príručky pre žiadateľa) vám pomôžu pri kontrole pravidla o maximálnej výške oprávnených výdavkov vložené  vzorce. Tie vás informujú o prekročení stanovenej hranice 150%  v tabuľke na konci rozpočtu „Kontrola kritérií efektívnosti rozpočtu“ vo štvrtom riadku „Dodávky na nepriame výdavky“. Pripomíname, že zaradenie rozpočtovej položky do nesprávnej skupiny výdavkov môže zásadne ovplyvniť správnosť výsledku.

Keďže dodržanie limitu je podmienkou poskytnutia príspevku, odporúčame kontrole venovať maximálnu pozornosť. Vzhľadom na to, že vyššie  uvedený nástroj rozpočtu je len pomôckou a v praxi často prichádza  k nechcenému zmazaniu alebo upraveniu vzorcov, za vhodné považujeme prepočítať limit aj manuálne.

UPOZORNENIE

Čerpanie položiek limitu 150% (tzv. percentuálny limit) v implementácii je závislé od reálneho čerpania skupiny priamych výdavkov skupiny 521. Teda, ak reálne čerpanie rozpočtových položiek zo skupiny výdavkov 521 dosiahne po ukončení realizácie hlavných aktivít projektu a po predložení záverečnej žiadosti o platbu len 80% rozpočtu, potom aj čerpanie výdavkov v percentuálnom  limite je oprávnené maximálne do výšky percentuálneho limitu (150%) z reálne vyčerpaných priamych výdavkov na mzdy oprávnených zamestnancov. Výdavky nad rámec tohto limitu posúdené ako neoprávnené a to aj  v prípade, že dané výdavky už boli zo strany poskytovateľa uhradené. Na základe uvedeného odporúčame pri  kalkulovaní rozpočtu s ohľadom na skupiny výdavkov 518, 112, 013 a 551 nevyužívať povolený 150% limit na maximum, ale ponechať si dostatočnú  rezervu.

Pomohla Vám táto odpoveď? Áno / Nie