Ako preukázať splnenie podmienky poskytnutia príspevku č. 2.1.10 u žiadateľa, resp. č. 2.2.10 u partnera, že subjekt žiadateľa/partnera je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu?

V rámci II. hodnotiaceho kola výziev č. OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-5 „OBČIANSKA INFORMOVANOSŤ A PARTICIPÁCIA – menej rozvinutý región SR“ a č. OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-2 „TVORBA LEPŠEJ VEREJNEJ POLITIKY – menej rozvinutý región SR“ v znení Usmernenia č. 3 k výzvam sa uvedená podmienka, vzhľadom na charakter činností, ktoré sú predmetom projektov v rámci uvedených výziev ako aj v nadväznosti na pôsobnosť zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súvislosti so súčasnými výkladmi gestora zákona MS SR, NEUPLATŇUJE a žiadateľ a partner vo vzťahu k uvedenej podmienke ju nepreukazuje (nie je potrebné ani čestné vyhlásenie).

Pomohla Vám táto odpoveď? Áno / Nie