Ako postupovať pri vypracovaní ŽoNFP?

Poskytovateľ odporúča postupovať v súlade s postupmi uvedenými v príslušnej dokumentácii vydanej Centrálnym koordinačným orgánom:

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/data/files/92_usmernenie-k-postupu-administracie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-cez-itms2014+.zip

(časť http://www.partnerskadohoda.gov.sk/302-sk/usmernenia-a-manualy/ )

Zverejnené výzvy majú v rámci oprávnenosti výdavkov a aktivít svoje špecifiká, ktoré nie sú nastavením ITMS2014+ reflektované najmä v nasledujúcich oblastiach:

A.)  V časti pre zadanie oprávnených aktivít, kde postup je popísaný v otázke č. 2 tohto FAQ – „Aké je časové hľadisko oprávnenosti výdavkov a spôsob ich nastavenia v rámci ITMS2014+?“. Zároveň si Poskytovateľ dovoľuje upozorniť, že v rámci zadania oprávnenej aktivity nemožno prideliť žiaden iný opis – tento je súčasťou Popisu projektu (časť 7 formulára ŽoNFP a prílohu č. 2 Príručky pre žiadateľa „Opis projektu“, kde sa presne popíše náplň konkrétnych aktivít).

B.)  V rámci zadávania hodnôt pre merateľné ukazovatele je potrebné vyplniť hodnotu „0“ pre všetky ukazovatele, ktoré nie sú relevantné pre projekt.

C.)   Postup zadania aktivity a hodnôt ukazovateľa v ITMS2014+ je uvedený v prílohe č. 3.

D.) Pri realizácii projektu na celom území SR je potrebné oprávnené výdavky ako aj hodnoty merateľných ukazovateľov rozdeliť pre jednotlivé územia (menej rozvinutý región a rozvinutejší región) podľa vzorca (prepočtovej tabuľky) v odkaze http://www.reformuj.sk/vyzvy/dopytovo-orientovane-vyzvy/ .

Príloha číslo 3 -merateľné ukazovatele ITMS

Pomohla Vám táto odpoveď? Áno / Nie