Od kedy je možné reálne vykonávať činnosti v prospech projektu s predpokladom uznania oprávnených výdavkov?

Odpoveď:

V súlade s časovou oprávnenosťou realizácie projektu určenou  v podmienkach poskytnutia príspevku 2.4.1 a 2.9.3 je žiadateľ oprávnený vykonávať projektové  činnosti  už odo dňa vyhlásenia výzvy (15.05.2019) za splnenia podmienky, že charakter daných aktivít neznesie odklad do fázy realizácie projektu po účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nakoľko by týmto postupom mohlo dôjsť k negatívnemu vplyvu na realizáciu projektu z vecného hľadiska alebo z hľadiska časovej realizácie.
Na splnenie tejto podmienky sa viaže aj časová oprávnenosť výdavkov do účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, že nepríde k  uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo k jej účinnosti, nemá žiadateľ nárok na úhradu žiadnych takto vynaložených výdavkov. Je vždy na žiadateľovi zvážiť  riziko nesplnenia definovaných podmienok ako sú stanovené  vo vyzvaní v častiach 2.4.1 a 2.9.3.

Pomohla Vám táto odpoveď? Áno / Nie