2.1.7 Podmienka, že žiadateľ je finančne spôsobilý na spolufinancovanie projektu, t.j. preukázateľné zabezpečenie spolufinancovania projektu vo výške určenej vo výzve – ak by sme splnenie danej podmienky preukázali výpisom z internetbankingu, je potrebné príslušný výpis podpísať štatutárom ?

V súlade s podmienkou poskytnutia príspevku č. 2.1.7 Podmienka, že žiadateľ je finančne spôsobilý na spolufinancovanie projektu, t.j. preukázateľné zabezpečenie spolufinancovania projektu vo výške určenej vo výzve môže žiadateľ jej splnenie preukázať aj elektronickým výpisom bankového účtu alebo potvrdením o (príjmovej) transakcii (certifikátom) z internetbankingu, ktoré musí obsahovať identifikačné znaky banky, bankového účtu ako aj žiadateľa ako vlastníka bankového účtu (obdobne ako pri výpise účtu potvrdeného bankou). Takýto dokument/listinu (nepodpísaný fyzicky bankou) odporúča Poskytovateľ na potvrdenie jeho pravosti overiť podpisom (prípadne aj pečiatkou subjektu) štatutárnym orgánom žiadateľa.

Pomohla Vám táto odpoveď? Áno / Nie