VYSVETLENIE K AKTUALIZÁCII VÝZVY Č. 2 V ITMS – vyzvanie na národný projekt Optimalizácia procesov a posilnenie transparentnosti Najvyššieho súdu SR

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

RO pre OP EVS na základe požiadavky CKO ako správcu ITMS2014+ aktualizovalo výlučne v ITMS2014+ vyzvanie na národný projekt OPTIMALIZÁCIA PROCESOV A POSILNENIE TRANSPARENTNOSTI NAJVYŠŠIEHO SÚDU SR s kódom vyzvania (číslo) OPEVS-PO2-SC2.1-2.2-2021-1.

Účelom aktualizácie bolo doplnenie špecifických polí  pre vyplnenie údajov používateľom/žiadateľom  na verejnej časti ŽoNFP  pre  ich evidenciu  v ITMS2014+ v súvislosti s nadobudnutím účinnosti ustanovenia § 48 odsek 1 a odsek 2 písmeno e), č. 292/2014 Z.z. o príspevku z EŠIF, ktoré riadiace orgány zaväzuje od. 15.06.2021 zverejňovať informácie o osobách, ktoré sa podieľali na vypracovaní ŽoNFP (projektu).

Táto zmena nemá vplyv na žiadnu z podmienok poskytnutia príspevku, iné časti vyzvania ani prílohy vyzvania. Zmena nemá žiadny dopad  na transparentnosť,  zachovanie  princípov transparentnosti, rovnakého zaobchádzania a primeranosti.