Vydanie usmernenia č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok PRÍPRAVA KVALITNÝCH SÚDNYCH KAPACÍT PROSTREDNÍCTVOM PODPORY ŠPECIALIZÁCIE SÚDNYCH ÚRADNÍKOV V SÚLADE S REFORMOU SÚDNEHO SYSTÉMU

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) zverejnilo dňa 16. novembra 2021 usmernenie č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok PRÍPRAVA KVALITNÝCH SÚDNYCH KAPACÍT PROSTREDNÍCTVOM PODPORY ŠPECIALIZÁCIE SÚDNYCH ÚRADNÍKOV V SÚLADE S REFORMOU SÚDNEHO SYSTÉMU s kódom vyzvania  OP EVS DOP-PO2-SC2.1-2021-1, ktorým predlžuje lehotu na predkladanie žiadostí do 17.12.2021 (Usmernenie č. 2 je zverejnené pri výzve).