USMERNENIE č. 8 k niektorým implementačným opatreniam súvisiacim s vyhlásením mimoriadnej situácie pre šírenie nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

RO pre OP EVS zverejnil toto usmernenie s cieľom stanoviť rozsah a podmienky k niektorým implementačným opatreniam súvisiacim s vyhlásením mimoriadnej situácie pre šírenie nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 s prihliadnutím na postupné uvoľňovanie opatrení  pre boj s COVID-19.

Usmernenie nadväzuje na oznámenie zverejnené na webovom sídle RO pre OP EVS zo dňa 16. marca 2020 k  obdobiu mimoriadnej situácie, v ktorom RO pre OP EVS s účinnosťou od 09. marca 2020 v súvislosti s rizikom ochorenia COVID-19 akceptuje odôvodnenú realizáciu významnejších zmien týkajúcich sa predĺženia realizácie hlavných aktivít projektu ex-post ako aj pozastavenia realizácie hlavných aktivít projektu z dôvodu okolnosti vylučujúcej zodpovednosť.

Usmernenie obsahuje aj zapracovanie Výnimky zo Systému finančného riadenia ŠF, KF a ENRF na programové obdobie 2014 – 2020 z 08.04.2020 v nadväznosti na krízovú situáciu.