Upozornenie RO

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

RO pre OP EVS informuje Žiadateľov/Prijímateľov o zverejnení aktualizácie Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného  obstarávania/obstarávania, ktorú vydal Centrálny koordinačný orgán (CKO) dňa 31.03.2022. Jednotná príručka je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom vydaným v záujme zavedenia jednotných pravidiel a bezvýhradného zosúladenia pravidiel určených pre žiadateľov/prijímateľov s pravidlami určenými Systémom riadenia EŠIF a metodickými pokynmi a vzormi CKO za oblasť verejného obstarávania a obstarávania. Aktualizácia Jednotnej príručky je zverejnená na webovom sídle CKO https://www.partnerskadohoda.gov.sk/zakladne-dokumenty/ a webovom sídle RO pre OP EVS http://www.reformuj.sk/dokument/projektove-dokumenty/. Aktualizácia Jednotnej príručky nadobúda účinnosť  dňa 31.03.2022. Od nadobudnutia účinnosti aktualizácie Jednotnej príručky, t.j. od 31.03.2022, je Žiadateľ/Prijímateľ povinný postupovať v súlade s pravidlami uvedenými v Jednotnej príručke.