Operačný program Efektívna verejná správa podporí zvyšovanie efektívnosti v oblasti verejného obstarávania na Slovensku

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

Dňa 3. 9. 2020 nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP s Úradom pre verejné obstarávanie (UVO) k národnému projektu „Zvyšovanie efektívnosti v oblasti verejného obstarávania na Slovensku“. Ambíciou národného projektu je docieliť zvýšenie kvality, efektívnosti a profesionality dohľadovej činnosti a odhaľovanie konfliktu záujmov ako aj zabezpečenie dlhodobej podpory strategického verejného obstarávania. Úrad identifikoval viaceré oblasti, ktoré si následne určil ako prioritné pre riešenie a zlepšenie, a ktoré priamo vplývajú na činnosť odboru dohľadu, resp. zjednocovanie, harmonizovanie vnútornej rozhodovacej praxe.

Ďalšou témou, ktorou sa UVO chce zaoberať, je potreba využívania strategického verejného obstarávania (zelené verejné obstarávanie, sociálne aspekty vo verejnom obstarávaní a verejné obstarávanie inovácií), resp. nedostatočná motivácia využívať strategické verejné obstarávanie verejnými obstarávateľmi. Strategické verejné obstarávanie prináša do systému verejného obstarávania nástroje, ciele a koncepčné prístupy, ktoré priamo podporujú trvalo udržateľný ekonomický rozvoj podporujúci ochranu životného prostredia, sociálny zmier a podporu ľudských práv. Z tohto dôvodu nie je možné považovať verejné obstarávanie za  proces, ktorý upravuje zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, poskytovanie služieb alebo uskutočnenie stavebných práv, ale je ho potrebné vnímať ako univerzálny nástroj na riešenie vyššie uvedených spoločenských cieľov, ktorý môžu jednotlivé národné vlády všetkých členských štátov Európskej únie využívať.

Sekundárne politiky sú osobitnou formou verejného obstarávania, v rámci ktorého sa v jeho relevantných krokoch uplatňujú požiadavky, ktoré majú zaistiť, že obstarávaný predmet zákazky, vrátane činností súvisiacich napríklad s jeho dodaním, inštaláciou, prevádzkou a iné bude mať priaznivý vplyv na životné prostredie, inovácie a/alebo sociálny aspekt. Sekundárne politiky, ako súčasť „strategického verejného obstarávania“, resp. strategické zákonné nástroje vlády Slovenskej republiky si dávajú za cieľ napĺňať takzvané vyššie spoločenské ciele, a to: ochrana životného prostredia, sociálne politiky štátu a podpora vedy a výskumu. Oblasti sekundárnych politík sú európskou komisiou zaradené medzi prioritné a aj svojou podstatou podporujú dlhodobú efektívnosť a účelnosť u obstaraných predmetoch zákaziek. „Som presvedčená, že tento národný projekt pomôže zlepšiť vnímanie problematiky verejného obstarávania ako v očiach orgánov verejnej správy, tak aj hospodárskych subjektov, ktoré vytvárajú zdravú konkurenciu na trhu,“ dodala generálna riaditeľka sekcie európskych programov Ministerstva vnútra SR Adela Danišková.

Realizácia projektu bude prebiehať celkovo počas obdobia 36 mesiacov a bude podporený z Európskeho sociálneho fondu v celkovej výške sumou 2 154 162,41 EUR.