Európska komisia schválila Slovensku operačný program pre verejnú správu

Grafické zobrazenie dokumentu operačného programu Efektívna verejná správa
Zdroj: MV SR

Schválený program Európskeho sociálneho fondu má zefektívniť verejnú správu na Slovensku. Prináša možnosti investovať  335 miliónov eur do podpory inštitucionálnej kapacity, efektívneho  súdneho systému a tiež do zvýšenia vymáhateľnosti práva.

Operačný program Efektívna verejná správa bude čerpať prostriedky z Európskeho sociálneho fondu v období  2014-2020. Podporené projekty budú zamerané na zníženie regulačnej a administratívnej záťaže, podporu vysokej úrovne transparentnosti  a zodpovednosti v slovenskej verejnej správe.

Program prispeje k realizácii reformy verejnej správy, vrátane modernizácie riadenia ľudských zdrojov a zlepšenia systému verejného obstarávania. Súčasne bude podporovať dôležité prierezové témy, ako je zamedzenie korupcie,  podpora sociálneho dialógu a analýza dopadov legislatívnych zmien.

Všetky reformné kroky a aktivity budú vykonávané konzistentne a v súlade so zásadou nezávislého súdneho systému.

Zdroj: Európska komisia, Commission adopts ESF public administration programme for Slovakia, 3. decembra 2014